Comunal Equipment

Zwolseweg 18a 7707 AH Balkbrug (NL)

Inschrijfnummer K.v.K. Oost Nederland te Apeldoorn: 301778010000

(AS 133-08)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Comunal, gevestigd te Balkbrug, hierna te noemen “de verkoper”.

2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

6. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de verkoper dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Mondelinge afspraken binden de verkoper eerst nadat deze schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd dan wel zodra de verkoper met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de verkoper bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de verkoper het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door de verkoper gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Prijzen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen.

5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de verkoper hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de verkoper zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van de verkoper en dienen op eerste verzoek van de verkoper te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de verkoper gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de verkoper in werking treden dan is de verkoper gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de verkoper het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de verkoper.

Artikel 5: Levering, leveringstermijnen

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de verkoper per transactie worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de verkoper verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.

5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de verkoper te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van de verkoper is, maar voor rekening van de consument.

7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij de verkoper in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de verkoper het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De verkoper is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen.

9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag-en/of andere kosten te voldoen onverlet.

10. De verkoper is bevoegd om -ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 6: Voortgang levering

1. De verkoper kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de verkoper niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de verkoper gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 7: Emballage

1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van de verkoper en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.

2. De verkoper is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. De verkoper is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht. Een en ander, mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door de verkoper bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.

3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is de verkoper gerechtigd de emballage niet terug te nemen. De verkoper kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 8: Reclames en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in   aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan de verkoper te worden gemeld.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan de verkoper te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan de verkoper te worden gemeld.

3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de verkoper kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

4. De bestelde zaken worden in de bij de verkoper voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de verkoper.

5. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de zaken zijn vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de verkoper.

6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

7. De verkoper dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de verkoper indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

10. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en garantie

1. De verkoper kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens-en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de verkoper, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verkoper, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de verkoper, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.

4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de verkoper in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de verkoper hiervoor verzekerd is.

5. De verkoper staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.

6. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de verkoper zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

7. De verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.

8. Zo door de verkoper geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De verkoper zal de wederpartij hierover informeren.

9. De wederpartij verliest diens rechten jegens de verkoper, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de verkoper tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen of bijsluiters van de verkoper strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij; b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de verkoper zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 10: Betaling

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: a. zal de wederpartij aan de verkoper een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend; b. zal de wederpartij, na daartoe door de verkoper te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00; c. heeft de verkoper het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De verkoper zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de verkoper kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de verkoper bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de verkoper het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de verkoper heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. De verkoper behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede   vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3. Ingeval de verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de verkoper vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

4. De wederpartij is verplicht de verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de verkoper ter inzage te geven.

Artikel 12: Pand

1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om: a. de zaken aan derden in onderpand te geven; b. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen; c. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De verkoper kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 13: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de verkoper gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard; b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 14: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet- toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de verkoper, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de verkoper.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de verkoper tot aan dat moment na te komen.

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 15: Ontbinding, annulering, opzegging

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de verkoper een door de verkoper nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de verkoper te vergoeden. De verkoper is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en -naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen -20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de verkoper ter zake.

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen de verkoper en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de verkoper, door dat recht worden beheerst.

3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de verkoper de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de verkoper is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat de verkoper aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de verkoper zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de verkoper gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of -naar zijn keuze -de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.